Euclid TechLabs
Solon, Ohio, USA
Author
Antipov, S.P.
Gomez, E.