University of Tokyo
Kashiwa, Japan
Author
Ono, M.
Yoshikawa, I.
Yoshioka, K.